%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c

مجموعه آزمون‌‌های ارزشیابی مستمر

 بهترین محصول برای ارزیابی دانش‌آموزان 

* شامل 8 دوره آزمون ماهانه شامل 2 دوره آزمون جامع نوبت اول و دوم

* آزمون تعیین سطح برای پایه‌های دوم تا ششم

* ارائه پاسخنامه آزمون‌های ماهانه و نمونه کارنامه توصیفی در سایت

4 دوره آزمون عملکردی شامل:

کلیـه دروس (مطابق ارزشیابی)/ بودجه‌بندی/ موضوع/ هدف/ ملاک و شواهد یادگیـری/ جدول ارزشیابی

طراحی زیبا و چاپ 4 رنگ